وای که من چقدر دلم می خواهد ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
در كوچه، گوسفندم در مدرسه، طوطي( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
در راه کشف حقیقت( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
صحنه / شب حمله بود زير آتش توپخانه( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
به گزارش انستیتو پاستور( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
من اچبر اچسیر هستم ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
مادر از عروسی برگشت ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
به لطف اسکله ها ساحل پر از اسکلت ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
مهمان كه مي رسد مادر از خجالت ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
زنگ کاردستی یا پارو می‌ساختم ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
لطفاً یک کلاغ چل کلاغ نکنید( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
نشسته بودیم مادر، نصیحتم می کرد: ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
صفر را بستند که ما به بیرون ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
ملیحه می داند من اگر بمیرم مریض خواهم شد( اکبر اکسیر ) ... - چهارشنبه 13 شهريور 1392
هي گفتند : پدر مادر ها ! ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
من هم زرنگ شده ام( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
بسته نمي شوند مي كاوند مي يابند مي گيرند ( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
نزديك عيد بود و خانه تكاني( اکبر اکسیر ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
برادرم مشاور املاك است( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
پدر كه رفت( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
گفتم مرگ، حق است ( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
از فردوسي تا فردوسي پور ( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
مليحه مي گويد نگاه كن( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
سر صبح نشسته ام براي شعر( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
هرچه كتاب مي خواندم( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
هر چه مي دانستم ( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
در حياط هاي قديمي( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
شب امتحان جانورشناسي( اکبر اکسیر ) ... - سه شنبه 12 شهريور 1392
شير نخوردم ترسيدم تب مالت بگيرم( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
عرفان پدر شد به خانه اش رفت( اکبر اکسیر ) - سه شنبه 12 شهريور 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد